صورت های مالی

تاریخ  لینک  شرح   ردیف
 1397/04/31  دریافت لینک  صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1397 -حسابرسی شده  1
 1397/04/31  دریافت لینک  گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1397 - حسابرسی شده  2
 1397/04/25  دریافت لینک   صورت هی مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد 1397 - حسابرسی نشده  3
       

 تاریخ  لینک  شرح ردیف 
1397/02/10   دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/01/31
1
1397/03/07  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/02/31  2
1397/04/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/03/31  3
1397/05/02  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/04/31  4
1397/06/01   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/05/31  5
1397/07/02  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/06/31  6
1397/08/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/07/30  7
1397/09/06  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/08/30  8
1397/10/09   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/09/30 9
1397/11/05   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/10/30  10
1397/12/08   دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/11/30 11
1398/01/06  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/12/29 12